Вие сте тук

Начало » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Профил на купувача

ФайлРазмер
PDF icon Публичен търг 18.04.202459.48 KB
PDF icon Информация по чл. 230209.63 KB
PDF icon Обобщена информация по чл.230 ал.1 т.7 - 15.03.2017219.97 KB
PDF icon Протокол от 16.01.20172.73 MB
PDF icon Информация за удължаване срока за получаване на оферти - 09.01.20171.55 MB
PDF icon Информация 23.12.20161.54 MB
Файл Документация 23.12.201627.56 KB
PDF icon Обява 23.12.20163.86 MB
Microsoft Office document icon Обр.1 -23.12.201641 KB
Microsoft Office document icon обр.2-23.12.201634 KB
Microsoft Office document icon обр.3 - 23.12.201635 KB
Microsoft Office document icon обр.4 - 23.12.201678 KB
Microsoft Office document icon обр.5 - 23„12.201671 KB
Microsoft Office document icon обр.6 - 23.12.201629 KB
Microsoft Office document icon обр.7 - 23.12.201632 KB
Microsoft Office document icon обр.8 - 23.12.201635 KB
Microsoft Office document icon обр.9 - 23.12.201632.5 KB
Microsoft Office document icon обр. 10 - 23.12.201635 KB
Microsoft Office document icon обр.11 - 23.12.201633 KB
Microsoft Office document icon обр.12- 23.12.201633 KB
Microsoft Office document icon Проект закуски 23.12.201684 KB
Microsoft Office document icon Проект обяд 23.12.201695.5 KB
PDF icon Протокол 21.12.2016г1.4 MB
PDF icon Съобщение 21.12.2016 г.609.46 KB
PDF icon Информация за удължаване на срок за получаване на оферти за обществена поръчка 15.12.20161.59 MB
PDF icon Съобщение за прекратяване на поръчка по чл. 193 от ЗОП - 06.12.2016684.05 KB
PDF icon Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП - 07.12.20163.31 MB
PDF icon Информация 07.12.20161.5 MB
PDF icon Технически изисквания 07.12.20162.28 MB
Microsoft Office document icon Списък на документите 07.12.201641 KB
Microsoft Office document icon Представяне на участника 07.12.201634 KB
Microsoft Office document icon Декларация за приемане на условията по договора 07.12.201635 KB
Microsoft Office document icon Технически предложение 07.12.201678 KB
Microsoft Office document icon Ценово предложение 07.12.201668 KB
Microsoft Office document icon Декларация за валидност на офертата 07.12.201629 KB
Microsoft Office document icon Декларация по чл. 54 ал. 07.12.201632 KB
Microsoft Office document icon Декларация по чл. 54 т. 3-5 07.12.201635 KB
Microsoft Office document icon Списък на техническите лица 07.12.201632.5 KB
Microsoft Office document icon Списък на доставките 07.12.201635 KB
Microsoft Office document icon Списък на обектите за произв. на храни 07.12.201633 KB
Microsoft Office document icon Списък на транспортните средства 07.12.201633 KB
Microsoft Office document icon Проект на договор закуски 07.12.201683.5 KB
Microsoft Office document icon Проект на договор обяд 07.12.201695.5 KB
PDF icon Удължаване на срок за получаване на оферти1.41 MB
PDF icon Обява за обществена поръчка3.37 MB
PDF icon Информация по обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП1.22 MB
PDF icon Технически изисквания2.28 MB
Microsoft Office document icon Проект на договор за закуска83.5 KB
Microsoft Office document icon Проект на договор за обяд95.5 KB
Microsoft Office document icon Обр.1 Списък на документите41 KB
Microsoft Office document icon Обр.2 Представяне на участника34 KB
Microsoft Office document icon Обр.3 Декларация за приемане условията по договор34.5 KB
Microsoft Office document icon Обр.4 Техническо предложение77.5 KB
Microsoft Office document icon Обр.5 Ценово предложение68 KB
Microsoft Office document icon Обр.6 Декларация за валидност на оферта29 KB
Microsoft Office document icon Обр.7 Декларация по чл.54, ал32 KB
Microsoft Office document icon Обр.8 Декларация по чл54 т.3-535 KB
Microsoft Office document icon Обр.9 Списък на техническите лица32.5 KB
Microsoft Office document icon Обр.10 Списък на доставките35 KB
Microsoft Office document icon Обр.11 Списък на обектите за произв.на храни33 KB
Microsoft Office document icon Обр. 12 Списък на транспортните средства33 KB
PDF icon Договор за доставяне на обяд 21.12.2015г.5.87 MB
PDF icon Договор за закуски 21.12.2015г.3.72 MB
PDF icon Протокол отваряне на оферта 15.12.2015г.2 MB
Microsoft Office document icon Ценово предложение 1 и 2-прил.2 07.12.2015г.68 KB
Microsoft Office document icon Оферта прил.1 07.12.2015г.72.5 KB
Microsoft Office document icon Технич предложение 1 и 2 прил. 3 и 4 07.12.2015г.77.5 KB
PDF icon АОП 07.12.2015г.2.47 MB
PDF icon Документация 07.12.2015г.4.49 MB
Microsoft Office document icon Образец 1 07.12.2015г.29.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 2 07.12.2015г.30 KB
Microsoft Office document icon Образец 3 07.12.2015г.34 KB
Microsoft Office document icon Образец 4 07.12.2015г.29.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 4-1 07.12.2015г.30 KB
Microsoft Office document icon Образец 5 07.12.2015г.38.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 6 07.12.2015г.31.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 7 07.12.2015г.34.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 8(1) 07.12.2015г.96 KB
Microsoft Office document icon Образец 8(2) 07.12.2015г.83.5 KB
Файл ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 04.12.2015г.1.21 MB
PDF icon ПУБЛИЧНА ПОКАНА 24.11.2015г.1.98 MB
Файл ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане чрез публична покана на общ. поръчка 24.11.2015г. 103.94 KB
Microsoft Office document icon Приложение 1 24.11.2015г.72.5 KB
Microsoft Office document icon Приложение 2 24.11.2015г.68 KB
Microsoft Office document icon Приложение 3 24.11.2015г.77.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 1 24.11.2015г.29.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 2 24.11.2015г.30 KB
Microsoft Office document icon Образец 3 24.11.2015г.34 KB
Microsoft Office document icon Образец 4 24.11.2015г.29.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 5 24.11.2015г.38.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 6 24.11.2015г.31.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 7 24.11.2015г.34.5 KB
Microsoft Office document icon Образец 8/1 24.11.2015г.96 KB
Microsoft Office document icon Образец 8/2 24.11.2015г.83.5 KB
Файл ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОУ „МАКСИМ ГОРКИ” ГР. ЛЕВСКИ101.3 KB
Файл ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОУ „МАКСИМ ГОРКИ“ ГР. ЛЕВСКИ, ОБЛ. ПЛЕВЕН101.78 KB
Файл ЗАПОВЕД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА90.72 KB
Файл ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 ОТ ЗОП90.58 KB
Файл ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 ОТ ЗОП90.19 KB
Файл ЗАПОВЕД за откриване на процедура за избор на изпълнител за доставка на храна 20.11.2014г.97.31 KB
Файл ДОКУМЕНТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 21.11.2014г.105.84 KB
Microsoft Office document icon ПРИМЕРНА ОФЕРТА /Приложение 1/ 21.11.2014г72.5 KB
Microsoft Office document icon ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по ОП1 и ОП2 /Приложение 2/ 21.11.2014г.66.5 KB
Microsoft Office document icon ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА поОП1 и ОП2 /Приложение 3 и Приложение 4/ 21.11.2014г.79 KB
Microsoft Office document icon СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ /Приложение 5/ И ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 21.11.2014г.73 KB
Microsoft Office document icon ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ПО ОП1 /Приложение 7/ 21.11.2014г.91.5 KB
Microsoft Office document icon ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ПО ОП2 /Приложение 8/ 21.11.2014г.83 KB
PDF icon ПУБЛИЧНА ПОКАНА 21.11.2014г3.79 MB
PDF icon ПРОТОКОЛ - ПУБЛИЧНА ПОКАНА 08.12. 2014Г.2.08 MB
Файл ИНФОРМАЦИЯ ПО чл. 22 ЗОП87.8 KB
PDF icon Договор за обяд 15.12.2014г.476.84 KB
PDF icon Оферта - Приложение 1 15.12.2014г.298.56 KB
PDF icon Ценово предложение по ОП 1 15.12.2014г.90.08 KB
PDF icon Договор за закуски 15.12.2014г.253.66 KB
PDF icon Ценово предложение по ОП 2 15.12.2014г.89.93 KB
Файл ИНФОРМАЦИЯ по чл.22 - ЗОП 15.12.2014г.87.8 KB