Вие сте тук

Начало » Проекти » Твоят час » Състезание по БЕЛ

Състезание по БЕЛ

ОУ «Максим Горки»  и клуб «Заедно по пътя към успеха- готов съм за НВО по БЕЛ» по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове организира състезание по български език и литература за ученици от 7-ми клас  под надслов «Готов съм за НВО по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА». Събитието се състоя на 29.04.2017 г. в сградата на ОУ «М. Горки» с помощта на родители на учениците, които влязоха в ролята на квестори, и включи 18 ученици от град Левски. Своите знания премериха деца от ОУ «М. Горки» и СУ «Крум Попов».  Най-високи постижения показаха Марина Петрова Пупова, Габриела Красимирова Петрова, Ивона Илиянова Горанова от 7-ми клас на ОУ «М. Горки»  Най-добре представилите се получиха грамоти, връчени от г-жа Н. Георгиева- заместник-директор на ОУ «М. Горки», гр. Левски.