Полезни връзки

 
Специализиран сайт за образование
Специализиран сайт за учители
Общообразователен интернет портал - основен възел в "българската национална мрежа от знания"

Вие сте тук

Начало » Проекти » Училище на 21 век

Училище на 21 век

EРАЗЪМ +

 

Проект № 2017-1-BG01-KA101-035540

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование

Проектът "Училище на 21-ви век" е насочен към повишаване мотивацията и професионалната компетентност на учителите, което рефлектира върху развиване на умения и способности за самооучение, самореализация и саморазвитие на учениците, формиране на ключови компетенции и умения на 21-ви век. Реализирането на дейностите по проекта цели прилагане на придобити знания и умения за използване на иновативни методи в реална учебна среда и ситуации; споделяне на приложените добри педагогически практики; осъществяване на съвместни дейности с учители от други държави и не на последно място, повишаване на езиковите компетентности на участниците в проекта, което ще допринесе за по-висока активност в инициирането и участие в стратегически межуучилищни партньорства и e-Twinning проекти. Тематичните мобилности са избрани да отговарят както на индивидуалните интереси на учителите и спецификата на преподаваните от тях дициплини, така и на приоритетите от европейския план за развитие на нашето училище. Планирани са участия в два квалификационни курса: "Драма в образованието", насочен към тези, които се интересуват от гъвкавите подходи за прилагане драмата като метод за преподаване  на специфични познания чрез създаване на интерактивна учебна среда в рамките на измислен контекст;  "Езикова и практическа методология: Креативност в класната стая", който ще предложи на учителите по английски език възможността да  подобрят собствените си езикови способности (включително неоходимия начин на изразяване при преподаване в начална степен),  да разширят познанията си за Великобритания, британския начин на живот и британското училище (с посещения в начални училища), да участват в семинари за преподаване английски език на деца, предоставяйки много практически идеи за дейности и разнообразие от готови материали, да обменят идеи и създават контакти с учители от други европейски страни. В реализирането на дейностите се включват осем учители, които чрез активното си участие и принос в рамките на проекта ще доведат до позитивна промяна на училищните нагласи и практики, и до успешно реализиране на набелязаните приоритети.

Критерии за участие в проекта.

"Езикова и практическа методология: Креативност в класната стая" 27 август - 10 септември 2017 година, Дънфермлин, Шотландия

Дейности по проекта