Вие сте тук

Начало » Проекти » Училище на 21 век

Училище на 21 век

 

                                                                                                                                                                               

Съфинансиран от програма Еразъм + 

на Европейския съюз               

Образователна мобилност за граждани (КД 1)

Образователната мобилност за учители в сферата на училищното образование

Проектът "Училище на 21-ви век" е насочен към повишаване мотивацията и професионалната компетентност на учителите, което рефлектира върху развиване на умения и способности за самооучение, самореализация и саморазвитие на учениците, формиране на ключови компетенции и умения на 21-ви век. Реализирането на дейностите по проекта цели прилагане на придобити знания и умения за използване на иновативни методи в реална учебна среда и ситуации; споделяне на приложените добри педагогически практики; осъществяване на съвместни дейности с учители от други държави и не на последно място, повишаване на езиковите компетентности на участниците в проекта, което ще допринесе за по-висока активност в инициирането и участие в стратегически межуучилищни партньорства и e-Twinning проекти. Тематичните мобилности са избрани да отговарят както на индивидуалните интереси на учителите и спецификата на преподаваните от тях дициплини, така и на приоритетите от европейския план за развитие на нашето училище. Реализирани мобилности:

"Езикова и практическа методология: Креативност в класната стая", Дънфърмлин, Шотландия, 2017г. предложи на учителите по английски език възможността да  подобрят собствените си езикови способности (включително неоходимия начин на изразяване при преподаване в начална степен),  да разширят познанията си за Великобритания, британския начин на живот и британското училище (с посещения в начални училища), да участват в семинари за преподаване английски език на деца, предоставяйки много практически идеи за дейности и разнообразие от готови материали, да обменят идеи и създават контакти с учители от други европейски страни.

"Драма в образованието", Лариса, Гърция и Тира, Санторини, 2018г. насочен към тези, които се интересуват от гъвкавите подходи за прилагане драмата като метод за преподаване  на специфични познания чрез създаване на интерактивна учебна среда в рамките на измислен контекст;   В реализирането на дейностите се включват осем учители, които чрез активното си участие и принос в рамките на проекта ще доведат до позитивна промяна на училищните нагласи и практики, и до успешно реализиране на набелязаните приоритет

"Има приложение за това", Дъблин, Ирландия, 2019г. 

"Творчески методи за обучение на деца с специални потребности", Барселона, Испания, 2020г.

STEM/STEAM образование - нови граници за иновативни училища", Соверато, Италия, 2023г. Участниците се запознаха с различни методологии, техники и стратегии, свързани с формалното и неформалното образование и обучение и въвеждането на STEM/STEAM подходите в съвременното образование с идеята, че те съчетават знания и методики, чрез които по естествен и лесен начин се достига до учениците. Работиха по създаване и управление на СТЕМ проекти и въвеждането им в учебната програма.

 

"Езикова и практическа методология: Креативност в класната стая" 27 август - 10 септември 2017 година, Дънфермлин, Шотландия

Дейности по проекта

https://www.facebook.com/pg/Project-21st-century-school-Erasmus-KA1-426833184388215/posts/?ref=page_internal